Nehemia 1, Bewogenheid

Het waren geen makkelijke tijden voor het volk Israël. Vanuit hun ongehoorzaamheid en eigengerichtheid is het volk Israël door de Babyloniërs in ballingschap gevoerd.

In het eerste regeringsjaar van koning Kores is een deel van de Israëlieten, die in ballingschap waren, naar Jeruzalem teruggekeerd onder leiding van Zerubbabel. Daarna trok, in het zevende jaar van koning Arthahsasta, een tweede deel van het volk op samen met Ezra (Ezra 7: 1-13). Ondanks de vreugde dat een deel van het volk Israël weer mag terugkeren naar Jeruzalem zien we ook strijd, er is ontmoediging en spot. Heel de stad Jeruzalem is een puinhoop en de opbouw verloopt zeer langzaam. De omliggende volken lachen Israël uit: “Waar is jullie grote God, die jullie beschermen zou, die zo machtig is? Kijk eens naar jullie verwoeste stad, wat is er overgebleven van de grote stad van David?”. Door de spot is het vertrouwen op God verdwenen en nemen de Israëlieten het leven in eigen handen.

Nehemia behoort niet tot diegenen die naar Jeruzalem waren teruggekeerd. Nehemia had een zeer voorname functie aan het hof van de grote Perzische koning Arthahsastra. Nehemia was schenker, raadsman en vertrouweling van de koning, hij was zeer invloedrijk en had een voorname positie. Maar God had een groter plan met Nehemia. Hij wilde Nehemia gebruiken om Zijn volk Israël te bemoedigen, te versterken, te vertroosten (Nehemia betekent: God troost).

Is deze situatie niet heel herkenbaar ook voor ons? Wat zijn we dankbaar dat de evangelische kerk erkent is door de overheid, maar aan de andere kant voelen we ons soms ook ontmoedigd omdat we maar met zo weinig zijn, omdat er maar zo weinig mensen open staan om God te leren kennen. Soms worden we ook met spot geconfronteerd. Als God dan werkelijk liefde is, waarom laat Hij dan al dat lijden toe? Waar is jullie God nu? Herkent u zich ook niet een beetje in Nehemia? U heeft een job in de maatschappij, een huis en kan goed leven, u heeft een goede positie en bent best wel gelukkig. Maar God heeft een groter plan! Hij wil u gebruiken om Zijn gemeente te bemoedigen, te versterken, te troosten. God heeft een taak voor u weggelegd.
1 Korinthiërs 12:14-18 zegt het als volgt: “Want het lichaam (de gemeente) bestaat niet uit één lid, maar uit vele leden. Indien de voet zeggen zou: omdat ik niet de hand ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort hij daarom niet tot het lichaam? En indien het oor zeggen zou: omdat ik niet het oog ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort het daarom niet tot het lichaam? Als het lichaam geheel en al oog was, waar bleef het gehoor? Als het geheel en al gehoor was, waar bleef de reuk? Nu heeft God echter de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam aangewezen, zoals Hij heeft gewild”.
God heeft een plan met uw leven, Hij wil u gebruiken binnen de opbouw van Zijn gemeente. Laten we ons openstellen voor wat God door Nehemia tot ons wil zeggen.

Laten we samen  Nehemia 1 lezen van 1-4 (NBV)

Betrokkenheid die vraagt.   Vers 1-4.

Op een dag komt één van de broers van Nehemia helemaal van Judea naar Susan op het paleis. Nehemia vraagt hoe het met de Joden gaat in Judea en Chanani vertelt de moeiten en strijd. Het gaat niet goed met de mensen in Jeruzalem. Ze worden bespot en belachelijk gemaakt omdat de muren en de poorten nog vernield zijn. Nehemia wist dat hun geliefde stad Jeruzalem een ruïne was. In 586 v.Chr. is de stad volledig vernield en uitgebrand door de Babyloniërs. Sinds de terugkeer van enkele Joden zijn ze reeds begonnen aan de wederopbouw van de tempel, maar het werk gaat langzaam en de bespottingen en ontmoedigingen zijn groot. Toch schrikt Nehemia dat de wederopbouw van Jeruzalem zo langzaam en met zoveel strijd verloopt.

Wat kunnen we veel van Nehemia leren. Nehemia is bewogen om God volk, Gods plan, Gods doelen. Hij kijkt niet enkel naar zijn eigen leven. Hij had alle mogelijkheden om zich het lot van de Joden niet aan te trekken, hij had het immers goed, had een goede positie. Wat moest hij zich nu bekommeren om landgenoten die 100 kilometer verderop aan het ploeteren waren? Maar Nehemia is bewogen om wat er in Jeruzalem gebeurd, omdat Hij weet dat God bewogen is. Hij is niet enkel op zichzelf gericht, Hij is gericht op de zaak van God.

Hoe staat het met ons? Zijn wij bewogen om het werk van God? Zijn wij bewogen om de gemeente? God wil u en mij gebruiken voor Zijn doelen. En zijn verlangen is de gemeente te bouwen. Laten we trots zijn dat we mogen bouwen aan Gods gemeente, Gods koninkrijk. Laten we bewogen zijn om de noden van Gods koninkrijk, om de noden van de gemeente. Laten we ons regelmatig de vraag stellen: ‘Hoe gaat het met Gods koninkrijk in België? Hoe gaat het met de gemeente?’.

Bewogenheid die weent. Vers 4.

Nehemia is niet enkel betrokken bij Gods zaak. Hij wil niet alleen weten hoe het gaat in Jeruzalem. Hij is ook bewogen! Wanneer Hij de moeiten en strijd hoort, gaat hij op de grond zitten en begint te wenen. De moeiten en strijd laten hem niet koud. Hij trekt ze zich aan een weent om de situatie.

Weet u, soms moet ik ook wenen om de geestelijke nood in België. Beseffen we dat we in één van de grootste zendingslanden van de wereld leven? Beseffen we dat minder dan 1% van de bevolking wedergeboren is? Dat er in Vlaanderen maar ongeveer 250 evangelische kerken zijn? Dat er in Vlaanderen ongeveer 150 fulltimers zijn? Beseffen we dat Oost-Vlaanderen de minst geëvangeliseerde provincie van Vlaanderen is? Beseffen we dat de gemiddelde gemeente in België 35 gelovigen telt? Wat doen we met deze informatie? Doet het ons iets als kinderen van God?

Nehemia weende, het raakte zijn hart. Hij was bewogen om de situatie in Judea. Maar er was meer. Het waren niet enkel tranen van bewogenheid, hij rouwde dagenlang en vastte en riep tot God. Een kort zinnetje maar met een diep betekenis. ‘Hij rouwde dagenlang.’ Zijn hart was verscheurd, omdat hij wist dat Gods hart ook verscheurd was. Vier maanden  heeft Nehemia gerouwd om het nieuws dat hij gehoord heeft. Ook vaste hij. Vasten is het uiterlijk teken van een innerlijke bewogenheid. Nehemia was zo aangegrepen dat hij zijn basisbehoeften liet staan en tijd nam om tot God te naderen. Het werk als schenker ging gewoon door, maar de tijden van rust, de tijden van eten nam hij om met zijn nood tot God te gaan.

Bewogenheid die bidt.

Wanneer je zo geraakt bent door iets wat je gehoord hebt of waar je je bewust van geworden bent, heb je behoefte om dit te uiten. Nehemia legt zijn problemen niet aan zó maar iedereen voor, nee, hij weet wie het is die troost en hulp kan geven. Hij kent de enige Toevlucht met wie hij over het volk kan spreken. Hij gaat met zijn nood tot God. Kennen wij ook deze plaats om ons uit te spreken? Vooral als het gaat om de zaak van God. In werkelijkheid is er maar Eén die in deze omstandigheden hulp kan bieden. Als wij ons van dit laatste bewust zijn, laten wij dan ook alles voortdurend biddende brengen voor het aangezicht van de God des hemels. Hij alleen kan ons helpen. Hij is het die Zijn gemeente bouwt.

Hoe kan God u en mij gebruiken voor de opbouw van Zijn Koninkrijk in België? Door het gebed. Door het naderen tot God en Hem te smeken om Zijn hulp, kracht, wijsheid en zegen.

Wat kunnen we bidden?       Vers 5-10.

Hoe moeten we bidden voor ons land, onze stad, de gemeente? Ook hier kunnen we van Nehemia leren. Lezen van Nehemia 1:5-10.

Nehemia was een man van gebed. In het boek Nehemia vinden we maar liefst 12 gebeden die hij opzond tot God. Het boek begint met gebed en eindigt met gebed. Onze kracht ligt in het gebed tot God. Niet onze inspanningen, onze financiën onze strategieën, maar het gebed kan ons land veranderen.

  • Het gebed van Nehemia begint met God groot te maken.Hij spreekt God aan als de machtige en ontzagwekkende God, de God van de hemel. Beseffen we wie God is? Beseffen we Zijn almacht en grootheid? Dat Hij de God van de hemel is? De aarde is als een voetbank voor Hem. De aarde is als een bal in Zijn hand. Maar aan de andere kant is die almachtige God mens geworden. Heeft Hij moeiten en pijn gedragen. Heeft Hij Zijn leven gegeven om de mensheid te redden. We hebben geen grote God die niet met onze zwakheden kan meevoelen, maar een God die op gelijke wijze als ons verzocht geweest is, doch zonder te zondigen.
  • Vervolgens staat Nehemia stil bij Gods rechtvaardigheid.
    Hij belijdt dat God Zich steeds aan Zijn Woord houdt. Hij gaat staan op Gods beloften: ‘U hebt gezegd dat wanneer we U volgen en gehoorzaam zijn dat U ons zal zegenen, maar wanneer we onze eigen weg gaan en ongehoorzaam zijn we Uw zegen zullen missen’.(Lev. 26)  De stad Jeruzalem was een puinhoop omdat het volk Israël ongehoorzaam was aan God, omdat ze het leven in eigen handen hadden genomen. Nehemia beseft dat de moeite en pijn niet Gods schuld is, maar dat het voortkomt uit de zonde en de eigengerichtheid van de mens.
  • Nehemia doet schuldbelijdenis.
    Nehemia vereenzelvigt zich met het volk. Was hij dan zo zondig en verkeerd? Neen, Nehemia was een Godvrezend man, maar hij beseft dat ook hij God af en toe ongehoorzaam is. Hij beseft dat ook hij op zijn eigen rechten gaat staan en zich vereenzelvigt met God. Nehemia was één met dat volk, één met hen voor God. Hun zondige afwijkingen zag Nehemia als de zijne. Welk een gezindheid bij deze man. Hoor hem spreken: ’ik doe belijdenis over de zonden van de kinderen Israëls’. Wij zouden wellicht zeggen: ‘laat ieder maar voor zichzelf verantwoording afleggen en opruimen wat verkeerd is’. Maar God wil niet dat er verdeeldheid in het lichaam is, integendeel, Hij wil dat de leden voor elkaar gelijke zorg dragen. ’Als één lid lijdt, lijden alle leden mee’. Zo mogen we bidden voor elkaar en elkaar heilig en rein voor God plaatsen.
  • Nehemia eindigt zijn gebed door zijn vertrouwen in God uit te speken.
    God, U bent trouw en Uw beloften zijn ‘ja en amen’. Als wij in oprechtheid tot U komen zult U naar ons horen en zult U ons geven de wensen van ons hart. Laten we opzien naar God. Hij is trouw. Hij zal het ook doen.

Lieve gemeenteleden, God wil een keer brengen in de situatie in België. God wil u en mij gebruiken voor de opbouw van Zijn gemeente. God is op zoek naar mensen die bewogen zijn. Naar mensen die bewogen zijn om de zaak van God en tot Hem willen naderen in gebed. God zoekt ware aanbidders die geloven dat God Zijn gemeente zal bouwen, in België in Vlaanderen, in …

Bent u bewogen, wilt u meebidden voor de opbouw van Gods koninkrijk? Here, hier ben ik, gebruik mij!

Gebed.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: