Hoe omgaan met Gods beloften?

 1. Vind jij het moeilijk om mensen te vertrouwen?
 2. Hoe sta jij tegenover beloften die mensen maken?
  1) Eerst zien en dan geloven.
  2) Mensen zijn niet te vertrouwen.
  3) Ik ga er maar vanuit dat hij of zij het vergeet, dan valt het altijd mee.
  4) Ik durf me afhankelijk en vertrouwend op te stellen.
  5) andere
 3. Is God betrouwbaar?
 4. Kan je zeker weten dat God zich aan zijn beloften houdt? Hoe dan?

1) Is God betrouwbaar?

 • Joz. 21:43-45   God heeft Zijn belofte gehouden.
 • 1 Kon. 8:56       Er is niet één woord onvervuld gebleven van al Zijn goede woorden, die hij door de dienst van Zijn knecht Mozes gesproken heeft.
 • Ps. 19:8              Het getuigenis van de Here is betrouwbaar.
 • Ps. 36:6              Gods trouw reikt tot de wolken.
 • Ps. 89:34           Mijn trouw zal Ik niet verloochenen.
 • Joh. 14:6           Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
 • Joh. 17:17        Uw Woord is de waarheid.
 • Ef. 1:13               Het Woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis.

2) Gods beloften voor jou!

Welke beloften, eventueel verbonden aan een voorwaarde, ontdek je in de volgende teksten?

 • Ps. 139:5
 • Math. 6:25-34
 • Joh. 3:36
 • Joh.15:7
 • Rom. 8:28
 • Jacobus 1:5-7

Gods houding t.o.v. Zijn beloften vind je in 2 Kor. 1:20.

3) Waarom geeft God ons beloften?

 • Hierdoor laat God Zichzelf kennen en kunnen wij Zijn betrouwbaarheid leren kennen.
 • Als een getuigenis voor zij die niet geloven (1Kon. 8:56-61).
 • Als een steun om verleidingen te kunnen weerstaan (Jac. 4:6-8).
 • Om deel te krijgen aan de goddelijke natuur omdat we Zijn kinderen zijn (2 Pet. 1:4).
 • Als bemoediging en steun om los te komen van omstandigheden (Jes. 40:27-31)
 • Omdat God onvoorwaardelijk van ons houdt en vanuit Zijn liefde voor ons, wil geven en ons gelukkig wil maken !

4) Hoe kunnen we God vertrouwen en op Zijn beloften gaan staan:

Graag zou ik jullie naar aanleiding van het bijbelboek Jozua enkele principes willen aanreiken zodat we God beter kunnen vertrouwen en meer op Zijn beloften gaan staan.

Het beloofde land, het land Kanaän is voor een groot gedeelte ingenomen. Er is echter nog een gebied dat bewoond wordt door Kanaänitische stammen. God geeft Jozua echter de opdracht om, ondanks het feit dat er nog een gedeelte van Kanaän dient ingenomen te worden, het beloofde land te verdelen onder de stammen van Israël. Hij moet hierbij geen rekening houden met het gebied wat nog niet is ingenomen. God wil namelijk dat de stammen de overblijvende gebieden innemen en zo Jozua’s werk voltooien. Maar ook bij het verder veroveren van het land Kanaän door de stammen staat de uitslag al vast. God belooft in vers 6b: “Ik zal hen verdrijven voor de Israëlieten”. God belooft, ik zal jullie de overwinning geven en jullie het land en het gebied geven dat ik jullie beloofd heb. Wat een bijzondere beloften krijgen de stammen van Israël mee. In het verder veroveren van het land Kanaän zal God voor hen strijden, Hij zal hen de overwinning geven.
Naast deze belofte krijgen de stammen van Israël ook een opdracht van God. Ze moeten het gebied dat God hen gegeven heeft in bezit nemen. Ze moeten de overgebleven heidense volkeren vernietigen. Ondanks de belofte dat God voor hen zal strijden laten de stammen van Israël het na het gehele gebied in bezit te nemen. Waarom zouden ze ook? Ze waren al lang blij met het gebied dat ze reeds veroverd hadden en waarom zouden ze nog strijden als ze al gelukkig konden wonen. Jozua 13:13 zegt het als volgt: “Doch de Israëlieten hebben de Gesurieten en de Maäkatieten  niet verdreven,…”
Dit was één van de redenen waarom de Israëlieten later met zoveel problemen geconfronteerd werden. De aanwezigheid van de overgebleven volkeren in Kanaän was als een kankergezwel: het veroorzaakte zoals het boek Richteren vermeldt heel wat moeite en strijd. Wat was eigenlijk de reden dat het volk Israël naliet het “volledige land” in bezit te nemen? De reden dat ze het nalieten het gehele land in bezit te nemen was twijfel en ongeloof in God en Zijn beloften.

Dit principe is ook toepasbaar in ons geestelijk leven. Het doet me pijn om te zien dat er christenen zijn die een oppervlakkig leven leiden. Ze hebben wel een keuze voor God gemaakt, maar blijven hun eigen verlangens en begeerten volgen. Ze hebben het nagelaten hun hele leven aan God te geven en controleren nog een groot gedeelte van hun eigen leven.
Het doet me pijn om te zien dat ze niet ten volle de vreugde en vrijheid in Christus ervaren. Dat ze nog zo vaak overrompeld worden door angst, begeerte, hoogmoed, onrust en zelfcontrole. Wat is hier de oorzaak van? Ze twijfelen aan God en Zijn beloften.
Misschien herken je dit alles wel en zeg je nu. Ja je hebt gelijk, ik heb het inderdaad moeilijk om God te vertrouwen, om op Zijn beloften te gaan staan. Om Hem ten volle te vertrouwen. Maar wat moet ik nu doen? Ik wil jullie echt bemoedigen, ik wil jullie bemoedigen door het leven van Kaleb. Laten we samen Jozua 14:6-15 lezen.

Kaleb had een heel bijzonder kenmerk, Hij was trouw aan God. Toen hij als verspieder naar het beloofde land gezonden werd, zag hij net als de anderen: enorme steden, grote vestigingen, sterke krijgers, reuzen van mensen. Maar Kaleb zag meer, hij zag een land, overvloeiende van melk en honing, Hij zag een prachtig, vruchtbaar land waar het goed zou zijn om in te wonen. Hij wist dat God het volk zou helpen het beloofde land in bezit te nemen. Kaleb zag de moeite, maar vertrouwde in de eerste plaats op de almacht en de beloften van God. Op grond van zijn geloof beloofde God hem een persoonlijk erfdeel in het land Kanaän.
Nu 45 jaar later, vraagt Kaleb aan Jozua het erfdeel dat God hem beloofd had. Zijn geloof en vertrouwen zijn nog steeds onwankelbaar. Alhoewel in het land dat hij als erfdeel mag ontvangen nog steeds reuzen wonen, vertrouwt Kaleb erop dat God hem zal helpen het land te veroveren.

Hoe kunnen we groeien in ons geestelijk leven? Hoe kunnen we groeien in vertrouwen en geloof in God? Laten we het leven van Kaleb als voorbeeld nemen.

1) Trouw

De eigenschap die Kaleb kenmerkt is trouw (vers 8b & 14b). Kaleb was trouw aan God. Om deze trouw te begrijpen kunnen we het beste denken aan een andere trouw, de huwelijkstrouw:

 • Verbond dat je met elkaar sluit.
 • In goede en kwade dagen er voor elkaar zijn.
 • Niet opgeven bij onbegrip, gekwetstheid of moeilijke omstandigheden.
 • Steeds voor elkaar opnemen en in de ander geloven.

Dit was het kenmerk van de relatie die Kaleb met God had. Hij hield vast aan God, wilde niet twijfelen en was in goede en kwade dagen trouw aan God.

2) Vasthouden aan Gods Woord.

Nog een kenmerk van Kaleb was dat hij vasthield aan Gods Woord en aan hetgeen God hem beloofd had (vers 6, 9-10). In de 40 jaar dat hij in de woestijn gewandeld heeft, heeft hij de belofte vastgehouden. Tijdens het veroveren van het land was Gods belofte zijn sterkte. Hij is de woorden van God nooit vergeten. Ze waren voor hem een rots, een zekerheid ondanks alle moeiten en strijd. Zo mogen ook wij vasthouden aan wat God zegt. Gods Woord is immers de waarheid!

 • Hij zal u niet boven vermogen verzoeken, maar zal met de verzoeking voor een uitkomst zorgen.
 • Indien gij uw zonden belijdt, God is getrouw en rechtvaardig om uw zonden te vergeven.
 • God is het die het willen en het werken in ons bewerkt.
 • God heeft ons de kracht gegeven om de zonde te overwinnen. Dezelfde kracht waarmee Jezus uit de doden is opgestaan is met ons.
 • God zal ons nooit begeven of verlaten!

Sta op Gods beloften. Neem Gods beloften serieus, neem ze aan als deel van je leven. Zie ze als de basis van hoop, als een vast fundament waarop je kunt staan en weet: je zult niet wankelen.

3) Handel vanuit geloof

Staan op Gods beloften is een geweldige stap, maar er is meer. God vraagt van ons ook dat we handelen vanuit de beloften. Onmiddellijk komen enkele geschiedenissen uit de bijbel mij te binnen:

 • Abraham: Eerst moet hij zijn zoon op het altaar leggen, dan krijgt hij de belofte.
 • Overtrekken van de Jordaan: Eerst met de voeten in het water, dan komt het pad vrij.
 • Jericho: Eerst zeven dagen rond de stad stappen en dan pas overwinnen.

God verlangt een stap in geloof. Hij vraagt aan ons: durf de eerste stap te zetten, zet je voet maar op het water. Dat is radicaliteit, je voet op het water zetten, niet uit eigen kracht, maar vanuit de zekerheid dat God met je is, vanuit de zekerheid van Zijn beloften. Geloven is doen, zonder dat we zien, maar vanuit de zekerheid dat God het zal geven! Ook al leefden er nog reuzen in het land dat Kaleb tot erfdeel gekregen had. Kaleb wist dat God hem dit gebied zou geven omdat Hij het beloofd had. En vanuit die belofte durfde hij de stap te zetten!

4) Volhard.

45 jaar was Gods belofte brandende gebleven in Kaleb. Hij heeft een heel volk zien sterven.  Hij heeft verschillende oorlogen uitgevochten. Maar ondanks de uiterlijke omstandigheden heeft hij volhard. Hij heeft vastgehouden aan Gods beloften!

Er is een levensgroot verschil tussen Gods beloften kennen en Gods beloften in bezit nemen.God beloofde Israël het beloofd land, maar ze moesten het eerst zelf in bezit nemen. God beloofd ons een overwinnend leven, maar we moeten het wel zelf in bezit nemen, we moeten zelf de stap in geloof zetten. We moeten op weg gaan met God aan onze zij! We moeten vertrouwen op God, staan op Zijn belofte, handelen vanuit Zijn beloften en volharden ondanks de omstandigheden.

Mijn gebed is dat we een overwinnend leven mogen leiden, dat we God een heilig leven mogen aanbieden. Dat we God mogen kennen als een God van trouw, een God van waarheid, een God van kracht, een God van liefde. Dat we met God die stap in geloof durven zetten opdat Hij ons ten volle zou kunnen gebruiken.

Laten we afsluiten door samen de volgende tekst te lezen:  Heb.6:12
GELOOF, VERTROUW, DANK, STA IN DE WAARHEID.

Laat je de geweldige schat aan beloften die God je geeft niet afpakken! Noch door mensen, noch door je eigen angst en ongeloof. Maak een wilsbesluit voor God! Leef vanuit Gods beloften!

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: