Vervulling met de Heilige Geest

1. Vervulling met de Heilige Geest.
Deze ochtend willen we met elkaar nadenken over een heel essentieel, fundamenteel onderwerp. De vervulling, de doordrenking, de doop met de Heilige Geest.Deze bijzondere belofte wordt al voorzegt in het O.T.

Ezechiël 36: 22 – 27 zegt het als volgt. God belooft herstel te brengen aan Zijn volk,

 • Vs 25,  God belooft reiniging
 • Vs 26, nieuw hart en een nieuwe geest, het oude hart was niet ontvankelijk, het was niet rein om Gods Geest te kunnen ontvangen. Hun hart van steen zal worden veranderd. Zie ook  (11:19-21).
 • Vs 27, Gods Geest, wordt beloofd niet op hen maar in uw binnenste, (de belofte van de inwoning). De uitwerking van de inwoning zou leiden tot gehoorzaamheid, iets waar het volk van God in het OT moeite mee had, wij lezen telkens van hun ongehoorzaamheid.

Er zijn in het OT verschillende teksten die spreken van de belofte van God om Zijn Geest te zenden. Deze staan echter allemaal in verband met Zijn volk Israël.

In Joël 2 vinden we een heel bijzonder vers dat ook van toepassing is op ons: Joël 2: 28-32.

 • In dit gedeelte staat  ‘op al wat leeft’
 • Vs 28, ‘Daarna  (Joel.2: 18 – 27 het herstel van Israël na de ballingschap) zal het geschieden’, dus het moest nog plaats vinden.
 • “Daarna” is niet onmiddellijk, want er gingen eeuwen overheen voordat de Heer de Geest heeft gegeven.
 • De “laatste dagen” zijn ingaan bij de aanvang van de aardse bediening van de Heer Jezus Christus, Heb 1:1-2, dit zijn nog steeds de laatste dagen. Deze laatste dagen zullen voleindigen bij de ‘dag des Heren’ of ‘de geduchte dag des Heren’ dat is de periode van de grote verdrukking.  (Matt 24:21,29)
 • Dit zijn de woorden (Joel 2: 28-32) welke Petrus gebruikt heeft om de gebeurtenissen van de eerste Pinksterdag te beschrijven.
 • Hand 2:16 ‘maar dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël’ maar het is dezelfde Geest waar Joël over gesproken heeft “maar deze is het”die op de gelovigen is gekomen en hen bekrachtigd heeft en hen in andere talen doet spreken.
 • Op de Pinksterdag waren er tongen als van vuur, maar niet zoals beschreven staat in Joël 2:30-31; over de zon, de maan in bloed, enz.
 • Dat moet nog plaats vinden, Joël 2 is een beschrijving van datgene wat zou plaats vinden vlak  voor de ‘geduchte dag des Heren’ vs 31.

De profeten in het O.T. voorspelden de komst van de Geest op een andere wijze dan voorheen het geval was. De inwoning van de Geest en de voortdurende aanwezigheid van de Geest.

Het NT spreekt niet van de beloften, maar van de vervulling van de belofte. Het is heel duidelijk over de vervulling met de Heilige Geest. Het NT leert ons het volgende: “In Christus bent u ook, toen u geloofd hebt, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte”. Efeze 1:13
In 2 Kor. 21 staat het als volgt: “Hij nu die ons ook met u bevestigt in Christus en ons heeft gezalfd, is God, die ons ook verzegeld en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft”.
1 Kor. 12:13 zegt het volgende: “wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en ons allen is van één Geest te drinken gegeven.”

Gods Woord is duidelijk. Iedereen die een persoonlijke keuze gemaakt heeft voor God. Die Jezus heeft aangenomen als Zijn Redder en Verlosser. Die leeft naar Gods wil zal vervuld worden met de Heilige Geest.

De doop in de Heilige Geest is een metafoor, een beeld. Net zoals een spons volledig doordrenkt wordt wanneer ze volledig ondergedompeld wordt. Zo zal de menselijke geest volledig doordrenkt worden als ze ondergedompeld wordt in de Heilige Geest. Paulus geeft dit heel mooi weer in Efeze 5:18 waar staat: Doordrenk uw geest niet met de beneveling van de alcohol, maar doordrenk uw Geest met de Heilige Geest.

Wat een bijzonder feit. Elkeen die hier zit is/kan vervuld worden met de Heilige Geest, maar helaas begrijpen we niet altijd de diepte vat dit wonderlijke feit. Laat ik u een eerlijke vraag stellen: Is de vervulling en de krachtige werking van de Heilige Geest in uw leven een praktische geloofsrealiteit, of is het een puur theoretisch gegeven. Weet u dat de Heilige Geest in u woont op grond van theologische kennis, of ken je de krachtige werking van de Heilige Geest in uw leven uit eigen ervaring? Als je eerlijk moet erkennen dat je die kracht niet of nauwelijks kent. Zou ik u willen vragen om eerlijk met mij op weg te gaan en na te denken over de volgende stappen.

2. Blokkaden die de werking van de vervulling met de Heilige Geest in de weg staan?
Ik wil met u enkele blokkades behandelen die de kracht van de Heilige Geest in ons leven kunnen belemmeren. Daarbij wil ik met nadruk zeggen dat niemand moet denken dat we eerst alle blokkades uit ons leven moeten opruimen alvorens we de kracht en de werking in ons leven kunnen ervaren. We hebben immers ook de kracht van de Heilige Geest nodig om de blokkades op te ruimen.

2.1. Bent u zeker van uw geloof?
Heeft u een weloverwogen keuze gemaakt om Jezus te volgen en Hem toe te behoren? Heeft u weloverwogen het zondaarsgebed gebeden? Is zekerheid van eeuwig leven een realiteit in uw leven? Zou u wanneer u sterft naar de hemel gaan?  Waarom zou God u binnenlaten in Zijn hemel?

2.2. Leeft u nog vanuit het vlees, zijn er nog blokkades in uw leven?
U heeft oprecht een keuze voor God gemaakt en hebt geloofszekerheid. U heeft het zegel van de Heilige Geest ontvangen, maar u leeft nog zo vaak “door het vlees”. Het lukt u maar niet om naar de wil van God en Zijn Geest te leven. Er zijn in uw leven nog verschillende blokkades zodat u niet de kracht van Gods Geest in uw leven kan ervaren.

Paulus leert ons in Gal. 15:16-21 het volgende: (Lees dit gedeelte)
In 1 Kor. 6:11 staat het volgende: “dit weet en erkent u, dat geen hoereerder, onreine of hebzuchtige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God.” Lees ook eens Ef. 5:5. Dit zijn ernstige en duidelijke woorden!
Efeze 4:30 zegt het volgende: Bedroef de Heilige Geest Gods niet, door Wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid.

Hoe meer je “door de Geest wandelt”, des te meer zal de kracht van de Geest zich in jouw leven openbaren.

Gal. 5 vers 24 zegt het als volgt:  “Zij die van Jezus Christus zijn, hebben het vlees met de hartstochten en de begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten we ook door de Geest het spoor houden.”

2.3. Onwetend
Misschien woont de Heilige Geest wel in u en hebt u ook een groot verlangen om door de Geest te leven, maar voelt u zich toch heel onwetend en onmachtig om werkelijk een leven in de kracht van de Geest te leiden. Laten we dan samen op weg gaan door deze studie heen.

2.4.Geen bediening
Misschien woont de Heilige Geest in u en wandelt u door de Heilige Geest, maar u ervaart toch weinig kracht. Dan komt dit doordat u uw bediening in het koninkrijk van God nog niet gevonden hebt. De krachtige werking van Gods Geest openbaart zich immers ten volle via een bepaalde bediening die de Heilige Geest gegeven heeft. Ook op dit onderwerp willen we laten ingaan.

2.5. Blokkaden in uw geestelijk leven:
Onbeleden zonden

 • Speuken 28:13 zegt: “Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.”
 • Ps. 139:23-24 zegt: “Doorgrond mij o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten, zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg.”
 • 1 Joh. 1:9 zegt: “Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”

Wees eerlijk met uzelf. Neem even tijd om oprecht al uw zonden op te schrijven en deze voor Gods troon te belijden.
De oplossing voor onbeleden zonden is radicale belijdenis (zo nodig ten overstaan van een zielzorger; vgl. Jac. 5:15,19)

Zondige bindingen
Zijn er in uw leven zonden die u al vele malen beleden hebt, maar waar je elke keer weer opnieuw in valt? Zonden die je haat, maar die zo’n zuigkracht op je uitoefenen dat het onmogelijk is er van los te komen. In dat geval heeft de zonde macht over je en moet je uit deze macht bevrijd worden. Een duidelijk voorbeeld hiervan is verslaving (sigaretten, drank, drugs, pornografie). Vele christenen vinden het heel gewoon dat er zulke zondige bindingen in hun leven zijn. Ze zijn immers een zondaar en zullen toch nooit volmaakt kunnen leven. Maar is dit ook wat Gods Woord leert? Paulus zegt immer is Rom. 6:11-14 het volgende: “Zo moet het voor u vast staan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, en stelt uw lendenen niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stel uw lendenen als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade”.
Wil dit zeggen dat we niet meer zondigen? Zeker niet. Johannes zegt het als volgt: 1 Joh. 1:8 “Als wij zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden we onszelf en de waarheid is in ons niet.” Toch kan hij even verderop schrijven: 1 Joh. 2:1 “Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt.”
En in 1 Joh. 3:6,9 zegt hij: “Een ieder die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.
Wat een vreemde tekst vindt u niet? Jezus zegt echter zelf tegen de verlamde man nadat hij genezen is (Joh. 5:14) ‘zondig niet meer’ en tegen de overspelige vrouw (Joh. 8:11) ‘ga heen, zondig voortaan niet meer’.

Het NT behandelt zonde in het leven van een gelovige niet als de regel, maar als de uitzondering. Het spreekt over zonde niet als een altoos blijvende strijd, maar als iets waar men in de kracht van Gods Geest overwinning over kan behalen. Het is verschrikkelijk om te zien dat we onze eigen ervaring als richtlijn nemen en Gods Woord verlagen aan onze ervaring. Terwijl Gods woord norm zou moeten zijn en we ons geestelijk leven zouden moeten richten aan Gods maatstaven. Mensen brengen hun ervaring niet omhoog naar het niveau van de Schrift, maar halen de kracht van het Schriftwoord omlaag naar het niveau van hun ervaring.

De oplossing voor zondige bindingen is: Ze verbreken door de kracht van Gods Geest, bij voorkeur door een zielzorger.

Verkeerde contacten/ vrees voor mensen
1 Kor.15:33 zegt: “Verkeerde omgang bederft goede zegen.”
Jac. 4:4 zegt: “Overspeligen, weet u niet dat de vriendschap jegens de wereld vijandschap is jegens God? Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, maakt zich tot een vijand van God.”
We moeten breken met de wereld en haar streven naar rijkdom, macht en bevrediging. Ook vrees voor mensen (misschien wel voor onszelf) kan ons ook belemmeren in een diepere wandel in en door de Heilige Geest.
De oplossing voor verkeerde contacten is ze radicaal afbreken, desnoods met hulp van een zielzorger.

Vleselijke leefwijze.
Vele christenen zijn niet meteen van grove zonden te beschuldigen en leven niet ‘midden in de wereld’. Toch ervaren ze weinig kracht in hun leven. Vaak komt dit doordat we een vleselijke levenswijze hebben, we hebben ons leven niet volledig aan God toevertrouwd. Wat zijn de kenmerken van een vleselijke levenshouding? Laten we samen lezen: Gal. 5:16-22

Op het eerste zicht denkt u bij zichzelf. Gelukkig, daar heb ik geen last van, maar laten we deze kenmerken toch nog maar eens eerlijk bekijken:

 • Hoererij, onreinheid, losbandigheid
  Het bekijken van speelfims waarin nogal expliciete bedscènes voorkomen. Het doorbladeren van reclamebladen op zoek naar mooie vrouwen. Het experimenteren met het internet.
 • Afgoderij en toverij
 • Waarzeggerij, uitleggen van voortekens, horoscopen,
 • Vijandschappen, twist, jaloersheid, toorn, afgunst.
  In onmin leven met andere mensen.
 • Partijschap, tweedracht, sekten
  Verdeeldheid, roddel, negatieve kritiek
 • Dronkenschap
  Al en toe eens te veel drinken.

God wil dat we een rein leven leiden. Dat we breken met de begeerten van het vlees en leven naar de vrucht van de Geest. Hoe meer we breken met het vlees, hoe meer Gods Geest aan het werk kan in ons leven.

De oplossing voor een vleselijke leefwijze is die opgeven en verruilen voor een geestelijke leefwijze, zo mogelijk met hulp van een zielzorger.

Wrok en bitterheid.
De oplossing voor wrok en bitterheid is leren vergeving te schenken aan degene die je leed hebben aangedaan.

3. Voorwaarden om vervuld te worden
Om door de Geest te leven is het noodzakelijk dat we onszelf onderwerpen aan Gods woord en de werking van Gods Geest in ons leven toelaten.

1. Verlangen, Mat. 5:6
2. Overgave, Rom. 12:1
3. Wandelen door de Geest, Gal. 5:16

 • Breken met de zonde, Ef. 4:30
 • Leven vanuit Gods woord, Rom. 12:2
 • Gehoorzaamheid, 1 Tess. 5:19
 • Voortdurende reiniging, 1 Joh. 1:5-19

4. Wandel uit geloof, Rom. 1:17

4. Christelijke levenswandel: wandelen door de Geest. (Zie blz. 38 en blz. 79)

Hoe kunnen we groeien en ons meer open stellen voor de werking van de Heilige Geest? Door de gemeente van Jezus Christus! God heeft in het einde der tijden de gemeente uitgekozen om de gelovigen toe te rusten. Tevens is de gemeente een plaats waar we onze gaven en talenten voor God mogen en kunnen inzetten. Heel praktisch geef ik u 12 principes waardoor u kunt groeien in uw wandel door de Geest.

 • De gemeente
  Wordt actief lid van een positieve geloofsgemeenschap
 • Celgroep
  Maak actief deel uit van een gebeds- en bijbelstudiegroep en beleef de meerwaarde van het gezamenlijk overdenken en bidden.
 • Persoonlijk gebed
  Leer om uw hart bij de Heer uit te storten en naar Zijn stem te luisteren.
 • Toewijding
  Geef je radicaal over aan de stem van de Heer en leer deze in je leven te gehoorzamen, wat het je ook mag kosten.
 • Bijbelstudie
  Lees dagelijks aandachtig het Woord van God en mediteer (denk na) hierover.
 • Aanbidding
  Neem de tijd om tegen God te zeggen wat Hij voor jou betekent. Laat dit een houding voor je dagelijkse leven zijn.
 • Getuigenis
  Wees een getuige van Jezus, grijp elke gelegenheid aan om over Hem te vertellen.
 • Vrijgevigheid
  Wees vrijgevig voor het werk van de Heer in elk onderdeel van je leven.
 • Gezindheid
  Ontwikkel de gezindheid van Christus. Draag de vrucht van de Geest.
 • Geesteskracht
  Breek met de kracht van de zonde in je leven door de kracht van de Heilige Geest en leid een leven van reinheid en ootmoed.
 • Bediening
  Ontwikkel een eigen bediening in Gods Koninkrijk.
 • Geestesgaven
  Streef er naar de gaven van de Heilige Geest in je leven en in je bediening tot ontwikkeling te brengen tot opbouw van anderen en tot verheerlijking van God.

Samenvatting van het boek “Jezus doopt in één Heilige Geest” David Pawson
Wie doopt?
Jezus (zie Matth. 3:11; Mc. 1:8; Luc. 3:16)
Wie wordt er gedoopt?
De gelovigen

De wereld (de ongelovige) kan de Geest niet ontvangen. Er moet eerst aan enkele noodzakelijke voorwaarden voldaan zijn, wil dit kunnen gebeuren.Twee daarvan zijn van absoluut en wezenlijk belang, een derde is doorgaans vereist en een vierde kan nodig zijn. De twee basisvoorwaarden zijn waarachtige bekering tot God van begane zonden en daden waaruit dit blijkt (Lc. 3:8; Hand. 26:20) en persoonlijk geloof en vertrouwen in Jezus Christus als verlosser en Heer.Alleen dergelijke berouwvolle gelovigen mogen verwachten dat zij zullen worden ‘bevestigd’ door de gave van de Geest. Een voorwaarde die doorgaans vereist is, is de waterdoop. Een voorwaarde die nodig kan zijn is gebed.

Hoe vindt de doop plaats?    Ervaring / Bewijzen
In de Schrift is de doop met de Geest altijd “een onmiskenbare, ingrijpende” gebeurtenis.
Paulus verwacht van de ‘discipelen’, dat zij wisten of de doop met de Heilige Geest in hun leven had plaatsgevonden (Hand. 19:2; Gal. 3:2)
Het eerste en meest voorkomende bewijs is het spreken in tongen. Ofwel: spreken in een taal die men nooit eerder heeft gesproken of geleerd. Er wordt in de bijbel ook melding gemaakt van andere bewijzen zoals ‘lofprijzing’ en ‘profetie’ die allebei tot uiting komen in een bekende taal waarmee de spreker vertrouwd is.

Samengevat: De doop met de Heilige Geest gaat gepaard met enige vorm van spontaan, geïnspireerd spreken.

Wanneer vindt de doop met de Heilige Geest plaats?
De doop met de Heilige Geest is een fase binnen onze geestelijke groei. Vaak zien we bekering als een moment, maar het is een proces.

 1. Bekering van de zonde tot God
 2. Geloof in Jezus als Verlosser en Heer
 3. Gehoorzaamheid door de waterdoop.
 4. Toegerust door de doop/ het ontvangen van de Heilige Geest

Zie Handelingen 2:28. Zie Lucas 24:49; Handelingen 1:4; 2:33,39.

Waarom de doop met de Heilige Geest?
Het is een onderdeel van onze verlossing en product van onze geestelijke groei. Hierdoor zijn we in staat om ten volle beelddragers van Christus te zijn in zowel dienstbaarheid als liefde betoon.

Advertentie

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: